IDROTTSFONDEN

Karlskoga

Idrottshistoriska sällskap

Idrottshistoriska föreningen för Karlskoga med omnejd

2012-02-12

Karlskoga Idrottsveteraner

har även en fond instiftad som kan användas vid särskilda tillfällen.

Denna benämns IDROTTSFONDEN och skall komma våra ungdomar till del.

Den omfattar alla idrotter och idrottsutövare inom kommunens föreningar.

- Fonden skall kunna användas vid jubileer,uppvaktningar eller att hedra någons

minne vid dennes bortgång.

- Stipendiaterna skall under året ha tävlat för en förening inom kommunen och dessutom besitta sådana egenskaper som man förväntar sig av en idrottsungdom.

LISTA ÖVER ALLA STIPENDIATER UNDER ÅREN    Läs mer  >>

- Karlskoga Idrottsveteraners styrelse är ansvarig för fonden och utser inom sig tre personer som handhar fondens administration och ekonomi.

- En jury utser stipendiaterna, i denna ingår sportcheferna eller motsvarande för lokalpressen samt tre representanter från Karlskoga Idrottsveteraner, vilka årligen utses

av styrelsen.

- Varje stipendium bör ligga på minst 2 000 kronor och fastställes av Idrottsveteranernas styrelse senast under november månad varje år.

Kontaktman: Valter Jehrn tel. 0586/547 50

IDROTTSFONDENS POSTGIRO är 33 54 40-4

Copyright KIV |

Copyright KIV |